Husordensregler

1. GENERELT

Bøkkerløkka Borettslag er beboernes eiendom. Det er de som eier leilighetene og som i fellesskap er økonomisk ansvarlig for at eiendommen er i førsteklasses stand. Alle utgifter dekkes av husleien. Det er beboerne som må sørge for orden, ro og trygghet i hjemmet og i fellesskap heve borettslagets anseelse.

For å oppnå dette og for å skape de best mulige forhold mellom beboerne samt å holde den høyst mulige sosiale standard med minst mulige utgifter, har en i husordenen gitt enkle regler som det er i beboernes interesse å overholde.

Husordenens bestemmelser er vedtatt på generalforsamlingen og gjelder som en del av kontrakten. Mulige meldinger fra styret, ved rundskriv eller oppslag, gjelder som tillegg til husordenen.

2. ALMINNELIGE ORDENSREGLER

Leiligheten må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengeklær. Risting av tøy i trappeoppganger er forbudt.

Flaggstenger, markiser, skilt o.l. må ikke settes opp uten godkjenning av styret. Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker eller annet i trapperom eller ganger på en måte som sjenerer andre.

Det skal være fri ferdsel forbi begge byggene. Unødig bilkjøring, parkering eller hensetting av biler må ikke forekomme i gårdsplass eller borettslagets veier. Borttauing av biler skjer uten advarsel. Fotballsparking- og ballkasting på selskapets område er ikke tillatt.

Vern om plener og beplantninger. Vaktmester skal holde gårdsplass, veier og grøntanlegg i orden. Kast ikke mat ut av vinduene til fuglene, da dette trekker rotter og mus til eiendommen.

Dører til loft og kjeller skal alltid være låst. Inngangsdører holdes alltid lukket. La aldri små barn være alene på balkonger, loft eller i kjeller. Bruk ikke åpen flamme i kjeller- eller loftsboder. Påse at lys i gangene på loft og kjeller alltid slukkes etter bruk.

3. REGLER OM RO I LEILIGHETEN

Det skal være ro i leilighetene og trappeoppgangene fra kl 22.00 til kl 07.00.

Musikkøving er ikke tillatt etter kl 20.00 og på søn- og helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter avtale med styret og med samtykke fra beboerne i leilighetene over, under og ved siden.

TV og musikkanlegg må ikke settes på så høyt at det sjenerer naboene. Tilkoblingsledningene for TV og Internett må være i orden etter forskriftene.

All langvarig, støyende oppussing, eller oppussing som på annet vis kan virke sjenerende overfor naboene, skal nabovarsles minst to dager i forveien. Støyende oppussing er ikke tillatt på søndager og skal opphøre kl. 20.00 øvrige dager.

Dersom man skal holde selskap eller andre festligheter som varer utover normal stilletid kl 22.00, skal man henge opp nabovarsel med telefonnummer minst to dager i forveien.

4. DYREHOLD

Det er ikke tillatt å holde hund eller katt med mindre man har fått skriftlig godkjenning fra styret og godkjenning fra alle beboere i samme oppgang.

5. LEK I OPPGANGENE

Det er ikke tillatt for barn, hverken store eller små, å ha opphold i trappeoppganger, kjeller eller loft, hvor en med høylytt snakk og bråk sjenerer beboerne.

6. SØPPEL OG RENHOLD

All søppel pakkes inn før den kastes i søppelskurene. Avfallet må være så tørt som mulig. Papiravfall kastes i søppelskuret i beholder for papir. Det er strengt forbudt å kaste brennende ting eller oljet avfall i søppelskuret. Lukene skal alltid låses etter bruk.

Borettslaget praktiserer kildesortering av alt avfall. Matavfall, plast og papir skal kildesorteres før det kastes.

Det er ikke tillatt å hensette søppel eller annet i oppgangene eller utenfor søppelskurene.

7. VASKERIER OG TØRKEPLASSER

Vaskemaskinene og tørketrommelen brukes etter følgende skift alle dager:

  • fra kl 07.00 til kl 10.00
  • fra kl 10.00 til kl 13.00
  • fra kl. 13.00 til kl 17.00
  • fra kl. 17.00 til kl 19.00
  • fra kl 19.00 til kl 22.00

For å reservere vaskemaskin og tørketrommel, må man skrive navnet sitt på listene på vaskeriet. Dersom ikke vasketiden er benyttet innen 30 min etter at den er startet, kan vasketiden tas i bruk av andre mot oppføring på listen som vanlig.

For bruk av vaskeriene vises det til de regler som er slått opp i vaskeriene. Det er ikke tillatt å vaske i andres vasketider. Egne klær og vaskemidler må alltid fjernes slik at rommet er ryddet etter endt vasketid.Gå ikke ut av vaskerommet, selv ikke for en kort stund, uten at alle kraner er stengt.

Tørkeplassen skal bare brukes til tørk av vasketøy og lufting av tøy og sengeklær. All banking skal skje på den plass som er gjort i stand til dette bruk. Tørkeplassen ute skal ikke brukes søn- og helligdager. På disse dager må heller ikke snorer henge oppe.

Tøy må ikke henges opp utendørs fra kl 19.00 før søn- og helligdager til neste virkedags morgen. Retten til bruk av tørkeplassene følger i tur retten til bruken av vaskeriene.

8. BRUKEN AV VARME OG VARMT VANN, LUFTING

Bruk aldri vann unødig, særlig varmt vann, som øker driftsutgiftene, og som må dekkes av husleien. Leilighetene luftes best ved å åpne vinduene helt, gjerne med gjennomtrekk, en kort tid om gangen. Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet ikke fryser i rørene.

Kjellerne luftes godt ut i sommerperioden, men om vinteren luftes det bare når det er mildt. Vinduene i trappeoppgangene skal som regel være lukket og bare settes opp når det er nødvendig å lufte.

Taklukene og vinduene på loftet skal være lukket når det regner eller snør.

9. BAD, WC, KRANER OG LEDNINGER

Badekarene må ikke brukes til klesvask, fordi tråder og lo fra tøyet kan stoppe avløpet. La aldri mindreårige barn være alene på badet. I WC må det bare brukes dopapir.

Alle innredninger og utstyr ellers må behandles forsiktig. La aldri en kran stå åpen når et rom forlates. Unngå sjenerende sus i rørene, skru aldri en kran helt opp. Unngå unødig tapping av vann. Hvis et rør springer og stoppekranen ikke kan bli stengt med en gang, surr da et håndkle e.l. så ikke vannet renner utover og gjør skade.

10. VEGGDYRKONTROLL

Leieboerne må straks melde fra til styret hvis det oppdages veggdyr, kakkerlakker e.l. i leiligheten. Styret skal ha anledning til uhindret å foreta kontroll i enkelte eller alle leiligheter for å konstatere om det er veggdyr eller annet utøy.

11. VEDLIKEHOLDSKONTROLL

Styret skal kunne foreta vedlikeholdskontroll i leilighetene.

12. FREMLEIERE

Fremleiere må godkjennes av styret. Leieboere har helt ut ansvaret overfor borettslaget alle skader og ulemper som borettslaget eller beboerne får av fremleiere. Fremleiere må ikke flytte inn før godkjenning foreligger.

13. NAVNESKILT RINGEKLOKKER

Alle beboere er selv ansvarlige for at det er korrekt navneskilt på egen ringeklokke. Navneskilt må bestilles innen en måned etter innflytting, og må bekostes av beboer. Informasjon om hvor man bestiller fra finnes på www.bokkerlokka.no. Det er ikke tillatt å sette opp klistermerker med navn på ringeklokkene, da dette ødelegger skiltene.

14. INFORMASJON OM HUSORDENSREGLENE

Styret plikter å sende ut oppdaterte husordensregler til alle beboere hvert år etter avholdt generalforsamling. Alle beboere er selv ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende regler.

Husordensreglene i PDF.